Ζητούνται: 2 αποφασισμένοι συνεργάτες σε πολυδιάστατο αγρό! || Wanted: 2 determined collaborators on a multi-dimensional permaculture project!

************* (English interspersed among the stars!) *************

Γεια σας! Είμαστε η Τίνα (Κομποστίνα) και ο Ηλίας (Ξηλίας) και τρέχουμε το εγχείρημα «Μια τρύπα στον αγρό» εδώ και 3 χρόνια! Έχουμε κάνει ωραία πράγματα, έχουμε κάνει λάθη, το σίγουρο είναι πως το έχουμε πάει μέχρι εκεί που μπορούμε και χρειαζόμαστε άλλα 2 αποφασισμένα άτομα για να απογειώσουμε το εγχείρημα «Μια τρύπα στον αγρό» που είναι: Ένας αγρός, ένα εργαστήρι επανάχρησης υλικών, μία εστία κοινοτικών εμπειριών.

Εδώ θα δείτε την παρουσίασή μας και θα καταλάβετε αν είναι για εσάς: www.kangouro.gr/pluck

*************

Hi! We are Tina and Ilias and we have been running the project “PLUCK” (Permaculture Learning and Upcycling Community Kickstarter) for 3 years now. We’ve achieved nice things, we’ve made mistakes, the sure thing is that we have taken it to the limit of our abilities and we need another two determined people to help this project take off. PLUCK is a farm, an upcycling lab, a hub for community building experiences!

Have a look at our presentation to see whether this opportunity is for you: www.kangouro.gr/pluck

*************

Τα άτομα που αναζητούμε έχουν τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες:The people we are searching for have the following qualities:
> είστε κοντά στην ηλικία μας (35-45 χρονών)

> είστε σίγουροι πως η ζωή στην επαρχία (καλά όχι και τόσο επαρχία!) είναι για εσάς και ψάχνετε για δημιουργικούς συνοδοιπόρους στο ίδιο πνεύμα

> έχετε βαρεθεί τη μονοτονία και ψάχνετε την «πολυτονία»

> έχετε την οικονομική δυνατότητα να καλύπτετε τα έξοδά σας για 3-6 μήνες

> θέλετε να ασχοληθείτε σοβαρά με την καλλιέργεια της τροφής, σε 4-6 στρέμματα, το οποίο θα τροφοδοτεί τη λειτουργία του ξενώνα/εντευκτηρίου και καλάθια τοπικών βιολογικών προϊόντων - τα οποία θα τρέχουμε μαζί και θα μοιραζόμαστε τα έσοδα

> έχετε καλλιτεχνική φύση και αγαπάτε να κάνετε κατασκευές, θεατρικά, μουσικές, εργαστήρια, κλπ και να προσφέρετε στους άλλους

> είστε έτοιμοι για ουσιαστική συνεργασία, συνδημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων και προετοιμασμένοι να δοκιμαστούμε για τουλάχιστον 6 μήνες

> γενικά θέλετε τρελά να εμπλακείτε στην πλήρη γκάμα των δραστηριοτήτων μας, γιατί κατανοείτε πως η ζωή έχει απ’ όλα και μπορούμε να βιοποριζόμαστε καθώς περνάμε καλά και δημιουργικά!

> το ιδανικό θα ήταν ένα ζευγάρι ερωτικό ή φιλικό
> you are close to our age (35-45 years old)

> you are sure that life in the province (well not so far removed!) is for you and you are looking for creative companions in the same spirit

> you are bored of monotony and you are looking for "polytony"

> you have the ability to cover your expenses for 3-6 months

> you want to be seriously involved in the cultivation of food,in 4-6,000 sqm, which will feed the operation of the guest house and baskets of local organic products - which we will run together and share the revenue

> you have an artistic nature and love to make constructions, theatricals, music, workshops, etc, and share with others

> you are ready for meaningful collaboration, co-creation and cultivation of relationships and prepared to test this for at least 6 months

> you generally want to get involved in the full range of our activities, because you understand life is all about everything and we can make an ethical living whilst being creative and having a good time!

> the ideal pair would be a couple (lovers or friends)

 

Θα εκπαιδευτείτε βιωματικά στην περμακουλτούρα, τη μη-βίαιη επικοινωνία και τη σοσιοκρατία. Καθημερινά θα συναποφασίζουμε τις δραστηριότητές μας και μετά από 3 μήνες θα συναποφασίζουμε τα σοβαρά θέματα. Συμπληρώστε τη φόρμα πατώντας εδώ μέχρι τις 31 Μαΐου ώστε να συζητήσουμε περαιτέρω και να ξεκινήσουμε άμεσα!

Κομποστίνα και Ξηλίας.

*************

You will be trained experientially in permaculture, non-violent communication and sociocracy. We will co-determine our activities every day and after 3 months we will co-decide on the serious issues. Please complete the form by pressing here until May 31st to discuss further and get started right away!

Tina and Ilias.

*************

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.